Na temelju članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Skupština Kluba ljubitelja mačaka „Felis Croatia“ je na redovnoj sjednici održanoj 29.12.2022 godine donijela odluku o usvajanju novog Statuta udruge te je usvojila sljedeći:

STATUT KLUBA LJUBITELJA MAČAKA „FELIS CROATIA“

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na engleskom jeziku, sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Klub ljubitelja mačaka „Felis Croatia“.

Članak 2.

Naziv udruge: Klub ljubitelja mačaka „Felis Croatia“ (u daljnjem tekstu: KMFC).

Skraćeni naziv udruge glasi: KMFC.

Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Cat Fanciers Club „Felis Croatia“.

Članak 3.

Sjedište KMFC je u Zagrebu. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta KMFC donosi Izvršni odbor. KMFC djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 4.

KMFC zastupa  Predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje KMFC.

Članak 5.

KMFC ima znak. Znak KMFC je okruglog oblika na bijeloj podlozi. U sredini znaka nalazi se stilizirani prikaz glave mačke s natpisom „Felis Croatia“. U gornjem dijelu naokolo stoji natpis: Cat Fanciers Club „Felis Croatia“, a u donjem: „KMFC“.

Pečat KMFC je je okruglog oblika promjera 30 milimetara. U sredini pečata nalazi se stilizirani prikaz glave mačke s natpisom „Felis Croatia“. U gornjem dijelu naokolo stoji natpis: Klub Ljubitelja Mačaka „Felis Croatia“ , a u donjem: „KMFC“.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik i drugi članovi KMFC koje on ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI KMFC

Članak 6.

Ciljevi KMFC su:

 • edukacija i podizanje opće svijesti građana o pravima i dobrobiti mačaka;
 • rad na prevenciji napuštanja kućnih ljubimaca i sprječavanje drugih nehumanih postupanja prema mačkama;
 • promoviranje nenasilja nad životinjama;
 • promicanje kastracije/sterilizacije mačaka nenamijenjenih za registrirani uzgoj;
 • promicanje, razvitak i unapređenje felinologije u Republici Hrvatskoj, unapređenje felinološke kulture, morala i etike;
 • stručna pomoć registriranim uzgajivačima pasminskih mačaka.

Područje djelovanja KMFC sukladno cilju je ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE – zaštita životinja.

KMFC je član World Cat Federation (WCF), međunarodne felinološke federacije.

Članak 7.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi KMFC su:

 • educiranje postojećih i budućih vlasnika mačaka o načinu ostvarivanja suživota s njima i poboljšanju njihove kvalitete života i zdravstvenog stanja;
 • osvještavanje javnosti o utjecaju mačaka na psihofizičku dobrobit ljudi;
 • organiziranje humanitarnih akcija sukladno zakonu;
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, radionicama i edukacijama;
 • pomoć u stručnom usavršavanju svojih članova na području felinologije, suđenja i priređivanja domaćih i međunarodnih izložbi te drugih manifestacija;
 • organizacija stručnih seminara i edukacija;
 • izmjenjivanje stručnih znanja između uzgajivača i razvoj suradnje između uzgajivača  i ljubitelja mačaka;
 • usmjeravanje felinološkog rada, vođenje felinološke politike, koordinacija djelovanja između svojih članova;
 • sudjelovanje u organizaciji i organizacija felinoloških izložbi;
 • vođenje brige o registriranim uzgajivačima mačaka;
 • vođenje rodovne knjige;
 • izdavanje rodovnica mačkama;
 • poticanje zakonodavca u svrhu jačanja i osiguravanja provođenja postojećih zakona ili uvođenja novih zakona i propisa povezanih s ostvarivanjem ciljeva KMFC;
 • druge djelatnosti sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.

III. JAVNOST DJELOVANJA KMFC

Članak 8.

Rad KMFC je javan. Javnost djelovanja KMFC osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu KMFC na sjednicama Skupštine;
 • javnošću sjednica tijela KMFC, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost;
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu KMFC;
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično);
 • javnim priopćavanjem;
 • organiziranjem posebnih događanja;
 • na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

ODREDBE I KATEGORIJE ČLANSTVA

Članak 9.

Članom KMFC može postati fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanju doprinosa ostvarivanju ciljeva KMFC te prihvaća odredbe Statuta. Način prijema u članstvo opisan je u članku 12. ovog Statuta.

Članovima KMFC ne mogu postati oni pojedinci koji su počinili teško kazneno djelo prema životinjama.

Članstvo u udruzi može biti redovno i podupiruće.

Redovnim članom KMFC može postati poslovno sposobna osoba koja izjavi svoju suglasnost s ustrojstvom, Statutom i ciljevima KMFC i koja zadovoljava uvjetima Pravilnika o stjecanju redovnog članstva KMFC. Redovno članstvo u Udruzi stječe se upisom u evidenciju članova koju vodi KMFC na temelju pristupnica i odluka Izvršnog Odbora.

Podupirućim članom može postati kako punoljetna poslovno sposobna osoba tako i maloljetna osoba starija od 16 godina uz pisanu suglasnost za učlanjivanje zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Status članstva može biti promijenjen odlukom Izvršnog odbora s podupirućeg na redovnog i obrnuto nakon učlanjenja ako osoba počne ili prestane udovoljavati uvjetima iz Pravilnika o stjecanju redovnog članstva KMFC.

ČLANARINA

Članak 10.

Visina članarine za redovne i podupiruće članove definirana je Pravilnikom o članarini KMFC kojeg donosi Izvršni odbor KMFC.

Članarina se plaća do 28. veljače za tekuću godinu.

Ukoliko se član učlanjuje nakon 1. listopada tekuće godine dužan je platiti 50% godišnje članarine određene Pravilnikom o članarini.

PRAVA I OBAVEZE

Članak 11.

Prava redovnih članova:

 • pokretati pitanja koja su važna za izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva KMFC, te sudjelovati u raspravljanju i donošenju odluka;
 • podnositi tijelima KMFC prijedloge za odlučivanje o pojedinim pitanjima iz njihovog djelokruga rada;
 • birati i biti birani u tijela KMFC;
 • biti obaviješteni o radu KMFC i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;
 • koristiti usluge KMFC u skladu sa Statutom i općim aktima.

Prava podupirućih članova su:

 • sudjelovati u radu KMFC;
 • pokretati  pitanja, koja su važna za izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva KMFC;
 • biti obaviješteni o radu KMFC i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;
 • biti birani u tijela KMFC;
 • koristiti usluge KMFC u skladu sa Statutom i općim aktima.

Za razliku od redovnih članova, podupirući članovi ne mogu glasati i nemaju pravo  donošenja nikakvih odluka vezanih za rad KMFC.

Obaveze svih članova su:

 • poštivati i provoditi politiku i stavove KMFC, odluke tijela KMFC i odredbe Statuta;
 • pridržavati se Uzgojnog i drugih Pravilnika KMFC
 • sudjelovati u ostvarenju ciljeva KMFC, prihvaćenih programa i ostalih djelatnosti KMFC;
 • redovito plaćati godišnju članarinu;
 • podmirivati financijske obveze prema KMFC;
 • svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu KMFC;
 • izvršavati preuzete obveze;
 • pomagati razvijanju felinologije u Republici Hrvatskoj;
 • pridržavati se uzgojne politike KMFC i WCF
 • pomagati u organizaciji felinoloških priredbi organiziranih od strane KMFC;

KMFC može zapošljavati članove, te im shodno tome isplaćivati plaće.

Od djelovanja KMFC kojima se stječe prihod, članovima KMFC mogu biti isplaćeni honorari i plaćena poslovna i edukativna putovanja vezana uz djelovanje KMFC i WCF.

Članovi koji nisu podmirili godišnju članarinu u roku propisanom u članku 10. nemaju pravo glasa i odlučivanja sve dok ne podmire članarinu.

Obavijesti i izvješća koja se dostavljaju članovima putem email-a i web stranica KMFC, službeni su način komunikacije te se smatra da su sve upute i obavijesti sadržane u njima primljene na znanje svih članova.

UVJETI I NAČINI UČLANJIVANJA

Članak 12.

Zahtjev za učlanjenje može se preuzeti na službenoj web-stranici KMFC ili može biti zatražen putem e-maila. Zahtjev za učlanjenje mora biti pravilno i u potpunosti ispunjen s obaveznim podacima. Za fizičke osobe KMFC može zatražiti na uvid osobnu iskaznicu, putovnicu ili kopije istih. Zahtjev za popratnom dokumentacijom može se predati osobno Tajniku KMFC, biti poslan preporučenom poštom na adresu sjedišta KMFC, poslan na službenu e-mail adresu KMFC, a također podnesen preko on-line obrasca na službenoj web-stranici KMFC. Nepotpuni se zahtjev smatra nevažećim.

Svaki novi član mora imati valjanu e-mail adresu koju će navesti prilikom popunjavanja obrasca ili e-obrasca i na koju će primati e-obavijesti uz suglasnost.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon primitka zahtjeva za učlanjenje. Odluku u prijemu u članstvo kandidat će dobiti elektroničkom poštom na e-mail adresu koja je navedena u zahtjevu u roku od 7 dana od donošenja odluke.

Osoba postaje članom KMFC danom pozitivne odluke Izvršnog odbora za prijem u članstvo. Ukoliko se zahtjev za članstvom odbije, KMFC nije dužan obrazložiti i priopćiti razlog.

Novoprimljeni član KMFC dužan je, u roku od 15 dana po primitku odluke o prijemu u članstvo KMFC, izvršiti uplatu propisane članarine. Ukoliko novoprimljeni član KMFC ne izvrši propisane financijske obaveze u cijelosti u zadanom roku, smatrat će se da je isti odustao od prijema u članstvo.

Registar članova vodi se elektronički i obavezno sadrži: ime i prezime, OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva, datum prestanka članstva u udruzi, važeću email adresu, kućnu adresu, te telefonski kontakt.

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 13.

Članstvo u KMFC prestaje:

 • prestankom postojanja KMFC;
 • danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva. Izjava se podnosi Predsjedniku KMFC u pisanom obliku;
 • isključenjem člana sukladno ovom Statutu;
 • smrću člana;

Član KMFC može biti isključen iz članstva ako:

 • prekrši odredbe Statuta i drugih općih akata i odluka KMFC;
 • na bilo koji način ugrozi interese, narušava ugled ili prouzroči štetu KMFC;
 • se ne pridržava članskih obveza i odgovornosti;
 • kleveće, iznosi u javnost neistinite informacije koje mogu naštetiti KMFC;

Članstvo prestaje te se član isključuje iz KMFC i briše iz Registra članova u slučaju kada nakon pisane opomene ili opomene poslane na e-mail člana, u roku od trideset (30) dana od primitka opomene ne plati članarinu. U ovom slučaju Predsjednik donosi odluku o isključenju člana. Odluka Predsjednika je konačna trenutkom njenog donošenja i mora se u pisanom obliku dostaviti članu kojem se otkazuje članstvo ili biti poslana na njegovu e-mail adresu.

Predsjednik KMFC provodi postupak utvrđivanja prestanka članstva i podnosi prijedlog o isključenju ovisno od nadležnosti Izvršnom odboru KMFC ili Skupštini KMFC te provodi njihove odluke.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 14.

Članovi KMFC preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata KMFC.

Članovi KMFC stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja KMFC;
 • nepoštivanje odredaba Statuta;
 • nepoštivanje odluka tijela KMFC;
 • neizvršavanje preuzetih obveza;
 • odbijanje udovoljenja zahtjeva Izvršnog odbora vezanih za uzgoj;
 • zanemarivanje, okrutnost ili neodgovornost prema životinjama;
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta KMFC;
 • ograničavanje prava i dužnosti članovima KMFC;
 • neovlašteno zastupanje KMFC;
 • pribavljanje osobne koristi zlouporabom naziva Udruge;
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom KMFC;
 • narušavanje ugleda ili nanošenje štete KMFC.

Članak 15.

Stegovna odgovornost KMFC i članova KMFC utvrđuje se u stegovnom postupku. Za vođenje stegovnog postupka protiv članova KMFC iz razloga navedenih u članku 14. nadležan je Izvršni odbor. Za vođenje stegovnog postupka protiv članova Izvršnog odbora iz razloga navedenih u članku 14. nadležna je Skupština.

Skupština ima pravo isključiti člana bez provođenja stegovnog postupka iz razloga navedenih u članku 13. ovoga Statuta.

Članak 16.

Stegovne mjere koje se izriču članovima KMFC provodi Predsjednik.

Stegovne mjere mogu biti opomena, suspendiranje na određeni rok s oduzimanjem svih prava članova određenih ovim Statutom ili trajno isključenje iz KMFC.

Članak 17.

Svaki član KMFC ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni odbor ili Skupštinu na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela KMFC kao i pravo podnijeti pisanu pritužbu na rad pojedinih članova ili tijela KMFC.

Na upozorenja i pritužbe člana Izvršni Odbor je dužan pisano odgovoriti u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA KMFC

Članak 18.

Članovi upravljaju neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima.

Članak 19.

Tijela KMFC su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Dopredsjednik
 4. Izvršni odbor
 5. Tajnik
 6. Voditelj rodovne knjige
 7. Uzgojna komisija

Skupština može osnivati druga stalna ili povremena radna tijela KMFC.

Izvršni odbor može osnivati druga povremena radna tijela KMFC. Mandat takvih tijela traje najdulje do  prve sljedeće sjednice Skupštine, kada mandat za daljnje djelovanje povremenih tijela daje Skupština.

Odlukom o osnivanju takvih tijela utvrđuje se njihov sastav, vremenski rok, zadaci i odgovornost za obavljanje poslova.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine redovni članovi.

Članak 21.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna Skupština zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 22.

Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik. Skupština se saziva najmanje 14 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje putem elektroničke pošte svim redovnim članovima KMFC ili na drugi način koji se naknadno može vjerodostojno dokazati: putem slanja pošte, dostavljačem, ili drugim elektroničkim servisom uz potvrdu primitka od primatelja.

Sjednica Skupštine može se održavati na uobičajen način, odnosno na određenom mjestu putem fizičke nazočnosti članova, ali i online uz pomoć tehnoloških alata odnosno uporabom odgovarajućeg uređaja, aplikacije ili online servisa za video-konferencije (poput Whatsapp-a, Skype-a, Zoom-a, Livestorm-a ili sl.).

Predsjednik uz valjani razlog može dozvoliti određenom članu prisustvovati na sjednici online putem servisa za video-konferencije.

Iznimno, sjednica Skupštine može se održati i putem elektroničke  pošte. Za održavanje sjednice putem elektroničke pošte Izvršni odbor će donijeti posebni Pravilnik.

Članak 23.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu i to najmanje 14 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje putem elektroničke pošte svim redovnim članovima KMFC ili ako to zatraži 2/3 članova Skupštine putem pisanog zahtjeva s potpisima predlagatelja koji se dostavlja Predsjedniku na adresu sjedišta KMFC. Na prijedlog Predsjednika izvanredna sjednica Skupštine može se održati i u kraćem roku nakon slanja poziva svim redovnim članovima ako se najmanje 80% članova slaže s time.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ju predlagatelji.

Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je Skupština sazvana.

Postupak održavanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

U slučaju isteka mandata tijelima KMFC, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje KMFC upisana u Registar  udruga ili 1/2 redovnih članova KMFC, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima KMFC.

Članak 24.

Svaki član Skupštine ima jedan glas.

Ako na sjednici Skupštine nije nazočno više od pola ukupnog broja članova Skupštine, predsjedavajući predlaže odgodu početka sjednice Skupštine za 30 minuta, kada će Skupština započeti s radom prisutnih članova Skupštine, ali mora biti prisutno ne manje od 3 člana.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, o odluci odlučuje Predsjednik.

Odluka o prestanku djelovanja KMFC donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi KMFC.

Članak 25.

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut KMFC;
 • donosi poslovnik o radu Skupštine;
 • bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i članove Izvršnog odbora
 • bira i razrješava Likvidatora;
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • razmatra i usvaja izvještaje tijela KMFC;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine KMFC;
 • utvrđuje politiku KMFC koja se odnosi na ciljeve i zadatke KMFC;
 • donosi odluke o upravljanju imovinom KMFC;
 • donosi godišnje, srednjoročne i dugoročne planove;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • odlučuje i o drugim važnim pitanjima za ostvarivanje ciljeva i zadataka KMFC za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela KMFC;
 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Skupština ima pravo isključiti člana KMFC bez provođenja stegovnog postupka u slučaju da počini prekršaje navedene u članku 13. ovog Statuta.

PREDSJEDNIK

Članak 26.

Predsjednik je ovlašten za zastupanje KMFC. Predsjednik zastupa i predstavlja KMFC pojedinačno.

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednik je po svojoj funkciji član i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

 • odgovara za zakonitost rada KMFC;
 • vodi poslove KMFC sukladno odlukama Skupštine;
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba koji vodi Registar udruga Republike Hrvatske;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun KMFC;
 • odlučuje o kupovanju i prodaji u granicama ovlaštenja koja dobije od Skupštine;
 • ima pravo privremeno suspendirati člana nad kojim se vodi stegovni postupak KMFC do njegovog završetka;
 • ima pravo svojom odlukom isključiti iz KMFC novoprimljenog člana u prvih 6 mjeseci članstva zbog povrede članskih obveza i odgovornosti odnosno iz razloga navedenih u članku 14. ovog Statuta;
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima KMFC.

Predsjednik je materijalno-financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje KMFC.

Predsjednik može ovlastiti osobu koja će po određenim poslovima zastupati KMFC.

Ako predsjednik smatra da su odluke Izvršnog odbora protivne Statutu dužan je sazvati Skupštinu na kojoj će se odlučiti o takvim odlukama Izvršnog odbora.

Članak 27.

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran ili na vlastiti zahtjev ili opozivom.

Do opoziva Predsjednika može doći zbog razloga navedenih u članku 13. ovog Statuta. Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 2/3 redovnih članova KMFC.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena većinom članova prisutnih na izvanrednoj sjednici Skupštine.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

U slučaju opoziva Predsjednika, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik za preostali dio mandata.

DOPREDSJEDNIK

Članak 28.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika na odgovarajući se način primjenjuju i na Dopredsjednika.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 29.

Izvršni odbor je izvršno tijelo KMFC i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. U funkciji rukovođenja KMFC, Izvršni odbor izvršava odluke i zaključke Skupštine, vodi poslovanje KMFC te obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima KMFC. Izvršni odbor sastoji se od 3 člana, a najviše 5 članova, od kojih je Predsjednik udruge ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora, drugi član je Dopredsjednik udruge ujedno i Dopredsjednik Izvršnog odbora, treći član Izvršnog odbora je Tajnik udruge.

Skupština može birati još jednog ili dvoje dodatnih članova Izvršnog odbora, a broj članova određuje se za svaki mandat zasebno na Izbornoj sjednici Skupštine.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova. U slučaju jednakog broja glasova, odluku donosi Predsjednik Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Članak 30.

Izvršni odbor ima sljedeća prava i obveze:

 • provoditi odluke, zaključke i preporuke Skupštine;
 • provoditi i brinuti se o provedbi akata KMFC;
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora;
 • donosi Pravilnik o stjecanju redovnog članstva KMFC;
 • donosi Uzgojni pravilnik, njegove dopune i izmjene;
 • donosi Pravilnike o radu odbora i povjerenstava te druge potrebne Pravilnike;
 • donosi odluku o prijemu novih članova;
 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena, dopuna i drugih općih akata koje donosi Skupština;
 • utvrđuje prijedlog plana rada KMFC;
 • izvršava plan rada koje utvrdi Skupština;
 • utvrđuje visinu članarine i doprinosa članova KMFC i predlaže godišnji financijski plan;
 • predlaže Skupštini godišnje, srednjoročne i dugoročne planove razvoja;
 • podnosi Skupštini izvještaje o svom radu;
 • provodi financijski plan, raspravlja o godišnjem financijskom izvještaju KMFC i predlaže ga Skupštini na usvajanje;
 • imenuje i razrješava Voditelja rodovne knjige kao i po potrebi Zamjenika voditelja rodovne knjige;
 • imenuje i razrješava članove Uzgojne komisije koja je odgovorna za vođenje uzgojne politike KMFC;
 • po potrebi imenuje stručna povjerenstva, radne skupine i komisije te bira i razrješava članove istih;
 • prati i usmjerava rad drugih tijela i daje prijedloge za unapređenje njihova rada te raspravlja o njihovim izvještajima;
 • prati poštivanje Uzgojnog pravilnika KMFC i pravila WCF
 • ima pravo kontrolirati zdravlje i uvjete držanja uzgojnih mačaka članova KMFC; ako je potrebno, zatražiti uzgojni pregled određene životinje u vlasništvu člana KMFC, posjećivati uzgajivačnice i pojedine članove, sastavljati izvješća o provedenom pregledu; zatražiti da se provedu DNA ili drugi testovi, određeni nalazi i pregled veterinara te liječenje životinja
 • uz opravdani razlog ima pravo donijeti odluku o zabrani ili privremenom suspendiranju uzgoja određene mačke u vlasništvu člana KMFC
 • upravlja imovinom KMFC kao dobar gospodar;
 • odlučuje o kupovanju i prodaji, odnosno opterećivanju i zaduživanju i drugim garancijama u granicama ovlaštenja koja dobije od Skupštine;
 • upoznaje javnost preko sredstava javnog priopćavanja o radu KMFC;
 • organizira, pruža pomoć i odlučuje o felinološkim manifestacijama;
 • dodjeljuje priznanja i odlikovanja za postignute uspjehe i rad na polju felinologije;
 • donosi odluku o promijeni statusa članstva pojedinog člana sukladno članku 9. ovog Statuta;
 • određuje koji se dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom;
 • rješava i sve druge poslove vezano za zadatke KMFC;
 • donosi sve druge opće akte koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine;
 • odlučuje koje će zadaće i prava prenijeti na odbore i povjerenstva, a što se regulira pravilnicima o radu tih odbora, odnosno povjerenstava.
 • pokreče i vodi stegovni postupak te izriče stegovne mjere zbog članskih povreda predviđenih ovim Statutom i drugim općim aktima KMFC;

Članak 31.

Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik u skladu s općim aktima KMFC.

Izvršni odbor može odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Odluka je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja prisutnih članova odbora.

Sjednica Izvršnog odbora može se održavati na uobičajen način, odnosno na određenom mjestu putem fizičke nazočnosti članova, ali i online uz pomoć tehnoloških alata odnosno uporabom odgovarajućeg uređaja, aplikacije ili online servisa za video ili chat konferencije (poput Whatsapp-a, Skype-a, Zoom-a, Livestorm-a ili sl.)

Iznimno sjednica se može održati putem elektroničke  pošte. Za održavanje sjednice putem elektroničke pošte Izvršni odbor će donijeti posebni Pravilnik.

TAJNIK

Članak 32.

Tajnika bira Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u KMFC.

Tajnik:

 • obavlja administrativno-tehničke poslove;
 • organizira i priprema materijale za Skupštinu;
 • priprema nacrte prijedloga akata koje donosi Skupština;
 • vodi registar članova KMFC;
 • priprema materijal za sjednice Izvršnog odbora;
 • vodi evidencije prisutnosti članova na sjednicama Izvršnog odbora;
 • brine da se materijali sa sjednica Izvršnog odbora i drugih tijela na vrijeme dostavljaju članovima tijela i članicama KMFC;
 • prati sprovođene odluka i zaključaka Izvršnog odbora, povjerenstava i radnih skupina;
 • organizira ili vodi zapisnike;
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Izvršnog odbora;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.
VODITELJ RODOVNE KNJIGE

Članak 33.

Voditelja rodovne knjige imenuje Izvršni odbor kojemu mandat traje do opoziva.

Voditelj rodovne knjige vodi Rodovnu knjigu KMFC.

Izvršni odbor može po potrebi imenovati Zamjenika voditelja rodovne knjige koji bi Voditelja rodovne knjige mijenjao ili mu pomagao.

UZGOJNA KOMISIJA

Članak 34.

Članove uzgojne komisije imenuje i opoziva Izvršni odbor. Broj članova Uzgojne komisije određuje Izvršni odbor, ovisno o potrebama KMFC.

Uzgojna komisija brine o uzgojnoj politici KMFC te prati usklađenost uzgojne politike s pravilima WCF-a.

OPOZIV I ODGOVORNOSTI TIJELA KMFC

Članak 35.

Predsjednik i članovi Izvršnog odbora odgovorni su za svoj rad pojedinačno kao i za rad samog tijela Skupštini.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su za svoj rad Predsjedniku.

Članak 36.

Skupština može i prije isteka vremena na koje su izabrani razriješiti tijela KMFC u cjelini ili samo pojedine članove tih tijela, kao i Predsjednika, ako prekorače dana im ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im dužnosti.

Prijedlog Skupštini za opoziv može podnijeti Izvršni odbor ili 2/3 članova Skupštine.

VI. UDRUŽIVANJE KMFC I USTROJSTVENI OBLICI KMFC

Članak 37.

KMFC se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice i učlanjivati se u domaće i međunarodne organizacije i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

KMFC može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja KMFC. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika. Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

VIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 38.

Imovinu KMFC čine novčana sredstva koja je KMFC stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja KMFC stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata KMFC iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

KMFC raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Predsjednik i Izvršni odbor.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA KMFC

Članak 39.

KMFC prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine o prestanku KMFC;
 • odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom KMFC razdvajanjem;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine o prestanku KMFC donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Članak 40.

Likvidator zastupa KMFC u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje KMFC do okončanja postupka likvidacije i brisanja KMFC iz Registra udruga.

Likvidatora bira i opoziva Skupština.

Članak 41.

U slučaju prestanka postojanja KMFC, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti navedenu odluku, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište KMFC.

X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KMFC

Članak 42.

Članovi KMFC u svim poslovima od interesa i značaja za KMFC moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost KMFC. U obavljanju djelatnosti KMFC članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa KMFC.

U slučaju da su privatni interesi člana KMFC u suprotnosti s interesom KMFC ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana KMFC u obavljanju djelatnosti KMFC, član KMFC koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Sukob interesa u KMFC postoji i ukoliko se radi o pravima i interesima članova KMFC s kojima oni mogu slobodno raspolagati, a koji se tiču rada KMFC u cjelini ili se odnose na položaj, prava i dužnosti člana u KMFC ili se odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove KMFC.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član KMFC može zatražiti mišljenje Predsjednika.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik ga je dužan razriješiti tako da zaštiti interes KMFC.

Članak 43.

Ako član KMFC smatra da je drugi član KMFC ili tijelo KMFC povrijedio Statut, neki drugi opći akt ili pravilnik, dužan je o tome obavijestiti Predsjednika i ako je eventualna nepravilnost proizašla iz odluke Predsjednika obavijesti i Izvršni odbor.

Sporovi između pojedinih članova KMFC, člana KMFC i KMFC u vezi odluka koje donose tijela KMFC, te u slučaju spora koji proizlazi iz sukoba interesa unutar KMFC, izuzimaju se iz sudske nadležnosti, te taj će spor riješiti u postupku mirenja ili arbitražom.

U slučaju nastanka spora ili sukoba interesa, zainteresirani član KMFC ili tijela KMFC će podnijeti pisani zahtjev Predsjedniku s prijedlogom za pokretanje postupka mirenja ili, ako mirenje ne uspije, postupka arbitraže.

Po primitku zahtjeva, u dogovoru s obje strane u sporu Predsjednik će odrediti datum za mirenje unutar 30 (trideset) dana po primitku zahtjeva i imenuje Miritelja iz redova redovnih članova KMFC.

Ako se strane u sporu ne slože s izborom osobe Miritelja, Predsjednik će na njihov zahtjev imenovati drugu osobu Miritelja. Imenovani Miritelj će nastojati uz suradnju strana u sporu, u postupku mirenja, razriješiti nastali spor. Postupak mirenja može trajati najviše 60 dana. Ako mirenje uspije, sačinit će se zapisnik, kojim će se konstatirati da su strane razriješile nastali spor i o tome obavijestiti Predsjednika.

Ako je mirenje zatraženo, ali nije bilo prihvaćeno ili je bilo neuspješno, Miritelj će sa stranama u sporu sačiniti zapisnik te u roku od 14 dana od bezuspješnog završetka postupka mirenja, predložiti Predsjedniku pokretanje arbitražnog postupka.

Predsjednik će, po primitku zapisnika od Miritelja, pozvati strane u sporu da svaka od njih imenuje po jednog arbitra, dok je Predsjednik treći član te ujedno i predsjednik arbitražnog vijeća. Samo redovni član KMFC može biti imenovan arbitrom. Predsjednik arbitražnog vijeća rukovodi radom arbitraže.

Po svojoj ocjeni, arbitražno vijeće može saslušavati svjedoke, ali samo članove KMFC. Odluka izabranog arbitražnog vijeća sačinjava se u pisanom obliku i dostavlja stranama u sporu.

Arbitražno vijeće svoju odluku donosi na sjednici uz sudjelovanje svih članova, nakon saslušanja stranaka u sporu i uvida u priloženu dokumentaciju.

Arbitražni postupak je tajan, ali se može na prijedlog strana u sporu učiniti javnim.

Ako je pokrenut arbitražni postupak, odluka koju su donijeli arbitri bit će konačna, obvezujuća za sve strane u sporu i protiv iste nije dopušteno podnošenje žalbe.

Ako arbitražno vijeće ustanovi da je strana u sporu napravila prekršaje navedene u člancima 13. i 14. dužno je podnijeti prijedlog o stegovnoj odgovornosti Izvršnom odboru.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Statut KMFC odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Predsjednik ili najmanje 2/3 redovnih članova KMFC putem pisanog zahtjeva s potpisima predlagatelja koji se dostavlja Predsjedniku na adresu sjedišta KMFC.  Predsjednik je prijedlog dužan uvrstiti na dnevni red prve iduće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga ili Statuta u cijelosti ako se ista traži.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta može biti i podloga za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine.

Članak 45.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. Tumačenje drugih akata KMFC daje Izvršni odbor.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Predsjednik.

Pitanja koja nisu detaljno uređena ovim Statutom razraditi će se pravilnicima.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja čime prestaje vrijediti Statut od 7.10.2020. godine zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama.

 

U Zagrebu, 29.12.2022. godine

 

Predsjednik KMFC

Trpimir-Frane Sulić

[/tdc_zone]