STATUT KMFC

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Skupština Kluba jjubitelja mačaka «Felis Croatia» na redovnoj sjednici održanoj 17.12.2021 godine donijela je

STATUT

KLUBA LJUBITELJA MAČAKA

«FELIS CROATIA»

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

1.1.      Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, skraćeni naziv, naziv na engleskom jeziku, sjedište Udruge; teritorij djelovanja Udruge; zastupanje; znak Udruge i njegov izgled ; izgled pečata Udruge; ciljevi Udruge; područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; gospodarske djelatnosti Udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja Udruge; uvjeti i način učlanjivanja u Udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina Udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu Klub ljubitelja mačaka «Felis Croatia».

     Članak 2.

2.1.   Naziv Udruge: Klub ljubitelja mačaka «Felis Croatia» (u daljnjem tekstu: KMFC).
2.2.   Skraćeni naziv Udruge glasi: KMFC.
2.3.   Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi:  Cat Fanciers Club «Felis Croatia».

Članak 3.

3.1. Sjedište KMFC je u Zagrebu.  Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta KMFC donosi Izvršni odbor.  KMFC djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 4.

4.1. KMFC zastupa  Predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje KMFC.

Članak 5.

5.1. KMFC ima znak. Znak KMFC-a je okruglog oblika na bijeloj podlozi. U sredini znaka nalazi se stilizirani prikaz glave mačke sa natpisom „Felis Croatia“.  U gornjem dijelu naokolo stoji natpis : Cat Fanciers Club «Felis Croatia», a u donjem: „KMFC“.
5.2. Pečat KMFC je je okruglog oblika promjera 30 milimetara. U sredini pečata nalazi se stilizirani prikaz glave mačke sa natpisom „Felis Croatia“.  U gornjem dijelu naokolo stoji natpis : Klub Ljubitelja Mačaka «Felis Croatia» , a u donjem: „KMFC“.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik KMFC i drugi članovi KMFC koje on ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI KMFC

Članak 6.

Ciljevi KMFC su:

 • edukacija i podizanja opće svijesti građana o pravima i dobrobiti mačaka;
 • rad na prevenciji napuštanja kućnih ljubimaca i sprječavanje drugih nehumanih postupanja prema mačkama
 • promoviranje nenasilja nad životinjama;
 • promicanje kastracije/sterilizacije mačaka ne namijenjenih za registrirani uzgoj;
 • promicanje, razvitak i unapređenje felinologije u Republici Hrvatskoj, unapređenje felinološke kulture, morala i etike;
 • stručna pomoć registriranim uzgajivačima pasminskih mačaka.
 • Područje djelovanja KMFC sukladno cilju je ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE – zaštita životinja.

Članak 7.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi KMFC su:

 • educiranje postojećih i budućih vlasnika mačaka o načinu ostvarivanja suživota s njima i poboljšanju njihove kvalitete života i zdravstvenog stanja;
 • osvještavanje javnosti o utjecaju mačaka na psihofizičku dobrobit ljudi;
 • organiziranje humanitarnih akcija sukladno zakonu;
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, radionicama i edukacijama koje su u vezi sa ciljevima i djelatnostima KMFC;
 • pomoć u stručnom usavršavanju svojih članova na području felinologije, suđenja i priređivanja domaćih i međunarodnih izložbi te drugih manifestacija;
 • organizacija stručnih seminara i edukacija;
 • izmjenjivanje stručnih znanja između uzgajivača i razvoj suradnje između uzgajivača  i ljubitelja mačaka;
 • usmjeravanje felinološkog rada, vođenje felinološke politike, koordinacija djelovanja između svojih članova;
 • sudjelovanje u organizaciji i organizacija felinoloških izložbi;
 • vođenje brige o registriranim uzgajateljima mačaka;
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, radionicama i edukacijama;
 • poticanje zakonodavca u svrhu jačanja i osiguravanja provođenja postojećih zakona ili uvođenja novih zakona i propisa povezanih s ostvarivanjem ciljeva KMFC.

III. JAVNOST DJELOVANJA KMFC

Članak 8.

Rad KMFC je javan. Javnost djelovanja KMFC osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu KMFC na sjednicama Skupštine;
 • javnošću sjednica tijela KMFC, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost;
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu KMFC;
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično);
 • javnim priopćavanjem;
 • organiziranjem posebnih događanja;
 • na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

ODREDBE I KATEGORIJE ČLANSTVA

Članak 9.

9.1.  Članom KMFC može postati fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanju doprinosa ostvarivanju ciljeva KMFC te prihvaća odredbe Statuta. Način prijema u članstvo opisan je u članku 12. ovog Statuta.
9.2.  Članovima KMFC ne mogu postati oni pojedinci koji su počinili teško kazneno djelo prema životinjama.
9.3.  Članstvo u Udruzi može biti redovno i podupiruće.
9.4.  Redovnim članom KMFC može postati poslovno sposobna osoba koja potpisom pristupnice izjavi svoju suglasnost s ustrojstvom, Statutom i ciljevima KMFC i koja zadovoljava uvjetima Pravilnika o stjecanju redovnog članstva KMFC. Redovno članstvo u Udruzi stječe se upisom u evidenciju članova koju vodi KMFC na temelju pristupnica i odluke Izvršnog Odbora.
9.5.  Podupirućim članom može postati kako punoljetna poslovno sposobna osoba tako i maloljetna osoba starija od 16 godina uz pisanu suglasnost za učlanjivanje zakonskog zastupnika ili skrbnika.
9.6. Status članstva može biti promijenjen odlukom Izvršnog Odbora sa podupirućeg na redovno i obrnuto nakon učlanjenja ako osoba počinje ili prestane udovoljavati uvjetima iz Pravilnika o stjecanju redovnog članstva KMFC.

ČLANARINA

Članak 10.

 • Visina članarine za redovne i podupiruće članove definirana je Pravilnikom o članarini KMFC koji donosi Izvršni odbor KMFC.
 • Članarina se plaća do 31. ožujka za tekuću godinu.
 • Ukoliko se član učlanjuje nakon 1. listopada tekuće godine dužan je platiti 50% godišnje članarine određene Pravilnikom o članarini.

PRAVA I OBAVEZE

Članak 11.

11.1.   Prava redovnih članova:

 • da pokreću  pitanja, koja su važna za izvršavanje zadataka i postizanja ciljeva KMFC, te sudjeluju u raspravljanju i donošenju odluka;
 • da tijelima KMFC podnose prijedloge za odlučivanje o pojedinim pitanjima iz njihovog djelokruga rada;
 • da mogu birati i biti birani u tijela KMFC
 • da budu obaviješteni o radu KMFC i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;
 • da koriste usluge KMFC u skladu sa Statutom i općim aktima.

11.2.  Prava podupirućih članova su:

 • da sudjeluju u radu KMFC i primaju obavijesti o radu KMFC;
 • da pokreću  pitanja, koja su važna za izvršavanje zadataka i postizanja ciljeva KMFC;
 • da budu obaviješteni o radu KMFC i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;
 • da koriste usluge KMFC u skladu sa Statutom i općim aktima.

Podupirući članovi ne mogu glasati, nemaju pravo  donošenja nikakvih odluka vezanih za rad KMFC i ne mogu biti birani u tijela upravljanja.

11.3.   Obaveze redovnih članova su:

 • da poštuju i sprovode politiku i  stavove KMFC, odluke tijela KMFC i odredbe Statuta;
 • da se pridržavaju se Uzgojnog i drugih Pravilnika KMFC
 • da sudjeluju u ostvarenju ciljeva KMFC, prihvaćenih programa i ostalih djelatnosti KMFC;
 • da redovito plaćaju godišnju članarinu;
 • da svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu KMFC;
 • da izvršavaju preuzete obveze;
 • da pomažu razvijanju felinologije u Republici Hrvatskoj;
 • da se pridržavaju uzgojne politike KMFC i WCF
 • da pomažu u organizaciji felinoloških priredbi organiziranih od strane KMFC;

Obaveze podupirućih članova su:

 • da se pridržavaju se Pravilnika KMFC osim Uzgojnog
 • da poštuju i sprovode politiku i  stavove KMFC, odluke tijela KMFC i odredbe Statuta;
 • da redovito plaćaju godišnju članarinu;
 • da svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu KMFC;
 • da izvršavaju preuzete obveze;
 • da pomažu razvijanju felinologije u Republici Hrvatskoj;

11.4.    KMFC može zapošljavati članove, te im shodno tome isplaćivati plaće.
11.5.    Od djelovanja KMFC kojima se stječe prihod, članovima KMFC mogu biti ispaćeni honorari i plaćena poslovna i edukativna putovanja u zavisnosti od njihovog sudjelovanja u stjecanju istog.
11.6.    Članovi koji nisu podmirili godišnju članarinu u roku opisanom u članku 10 nemaju pravo glasa i odlučivanja sve dok ne podmire članarinu.
11.7.    Obavijesti i izvješća koja se dostavljaju članovima putem email-a i web stranica KMFC-a, službeni su način komunikacije te se smatra da su sve upute i obavijesti sadržane u njima primljene na znanje svih članova.

UVJETI I NAČINI UČLANJIVANJA

Članak 12.

12.1.  Zahtjev za učlanjenje može se preuzeti na službenoj web-stranici KMFC ili može biti zatražen putem emaila. Zahtjev za učlanjenje mora biti pravilno i u potpunosti ispunjen s obaveznim podacima. Za fizičke osobe uz zahtjev KMFC može zatražiti na uvid osobnu iskaznicu, putovnicu ili kopije istih, a za pravne osobe kopiju izvatka iz sudskog registra. Zahtjev sa popratnom dokumentacijom može se predati osobno Tajniku KMFC, biti poslan preporučenom poštom na adresu sjedišta KMFC, poslan na službenu e-mail adresu KMFC, a također podnesen preko on-line obrazaca na službenoj web-stranici KMFC. Nepotpuni zahtjev se računa nevažećim.
12.2.    Svaki novi član mora imati valjanu e-mail adresu koju će navesti prilikom popunjavanja obrasca ili e-obrasca i na koju će primati e-obavijesti uz potrebnu za to privolu.
12.3.    Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon primitka zahtjeva za učlanjenje. Odluku u prijemu u članstvo kandidat će dobiti elektroničkom poštom na e-mail adresu koju je navedena u zahtjevu u roku od 7 dana od donošenja odluke.
12.4.    Osoba postaje članom KMFC danom pozitivne odluke Izvršnog odbora za prijem u članstvo. Ukoliko se zahtjev za članstvom odbije, KMFC nije dužna obrazložiti i priopćiti razlog.
12.5.    Novoprimljeni član KMFC dužan je, u roku od 15 dana po primitku odluke o prijemu u članstvo KMFC, izvršiti uplatu propisane članarine. Ukoliko novoprimljeni član KMFC ne izvrši propisane financijske obaveze u cijelosti u zadanom roku, smatrat će se da je isti odustao od prijema u članstvo.
12.6.    Registar članova vodi se elektronički i obavezno sadrži: osobno ime (naziv), OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva, datum prestanka članstva u udruzi, važeću email adresu, kućnu adresu, te telefonski kontakt .

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 13.

13.1.    Članstvo u KMFC prestaje:

 • prestankom postojanja KMFC;
 • danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva. Izjava se podnosi Predsjedniku KMFC u pisanom obliku;
 • isključenjem člana suglasno članku 13.2. ili 13.3. ovog Statuta;
 • smrću člana;
 • brisanjem iz odgovarajućeg registra člana koji je pravna osoba.

13.2.    Član KMFC može biti isključen iz članstva ako:

 • prekrši odredbe Statuta i drugih općih akata i odluka KMFC;
 • ako na bilo koji način ugrozi interese, narušava ugled ili prouzroči štetu KMFC;
 • povrede članskih obveza i odgovornosti;
 • kleveće, iznosi u javnost neistinite informacije koje mogu naštetiti KMFC;

13.3.    Članstvo prestaje te član se isključuje iz KMFC i briše iz Registra članova u slučaju kada niti nakon dvije uzastopne opomene dostavljene u pisanom obliku ili poslane na e-mail člana, u roku od šestdeset (60) dana od primitka druge opomene, ne plati članarinu. U ovom slučaju Predsjednik donosi odluku o isključenju člana. Odluka Predsjednika je konačna trenutkom njenog donošenja i mora se u pisanom obliku preporučenim pismom dostaviti članu kojem se otkazuje ili biti poslana na njegovu e-mail adresu.
13.4.    Predsjednik KMFC provodi postupak utvrđivanja prestanka članstva i podnosi prijedlog o isključenju ovisno od nadležnosti Stegovnom sudu KMFC ili Skupštini KMFC te provodi njihove odluke.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 14.

14.1.    Članovi KMFC preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata KMFC.
14.2.    Članovi KMFC stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja KMFC;
 • nepoštivanje odredaba Statuta;
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja KMFC;
 • neizvršavanje preuzetih obveza;
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta KMFC;
 • ograničavanje prava i dužnosti članovima KMFC;
 • neovlašteno zastupanje KMFC;
 • pribavljanje osobne koristi zlouporabom naziva Udruge;
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom KMFC;
 • narušavanje ugleda ili nanošenje štete KMFC.

Članak 15.

15.1. Članovi KMFC preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata KMFC.
15.2.  Stegovna odgovornost KMFC i članova KMFC utvrđuje se u stegovnom postupku.
Za vođenje stegovnog postupka protiv članova KMFC iz razloga navedenih u članku 14.2. nadležan je Stegovni Sud KMFC koji imenuje Skupština ad hoc (za svaki pojedini slučaj).
15.3. Stegovni postupak se pokreće i vodi suglasno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti KMFC i statutu KMFC.
15.4. Skupština KMFC ima pravo isključiti njezinog člana bez provođenja stegovnog postupka iz razloga navedenih u članku 13.2. ovoga Statuta.

Članak 16.

16.1.    Stegovne mjere koje će Stegovni Sud izreći članovima KMFC provodi Predsjednik KMFC.

Članak 17.

17.1.    Svaki član KMFC ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni Odbor ili Skupštinu KMFC na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela KMFC.
Svaki član KMFC ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela KMFC.
Na upozorenja i pritužbe člana Izvršni Odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA KMFC

Članak 18.

18.1.    Članovi upravljaju neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima.

Članak 19.

Tijela KMFC su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Dopredsjednik
 4. Tajnik
 5. Izvršni odbor
 6. Uzgojna komisija
 7. Registar KMFC

SKUPŠTINA

Članak 20.

20.1.    Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine redovni članovi. Osobe lišene poslovne sposobnosti i maloljetne osobe ne mogu biti članovi Skupštine.

Članak 21.

21.1.    Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Redovna Skupština zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 22.

22.1.    Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik KMFC. Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje putem elektroničke pošte svim članovima KMFC ili na drugi način koji se naknadno može vjerodostojno dokazati: putem slanja poštom, dostavljačem, ili drugim elektroničkim servisom uz potvrdu primitka od primatelja.
22.2.    Sjednica se može održavati na uobičajen način odnosno na određenom mjestu putem fizičke nazočnosti članova, ili online uz pomoć tehnoloških alata odnosno uporabom odgovarajućeg uređaja, aplikacije ili online servisa za video-konferencije (poput Whatsapp-a, Skype-a, Livestorm-a ili sl.).
22.3.    Predsjednik KMFC uz valjani razlog može dozvoliti određenom članu prisustvovati na sjednici on-line putem servisa za video-konferencije (poput Whatsapp-a, Skype-a, Livestorm-a ili sl.).
22.4.    Iznimno sjednica se može održati putem elektroničke  pošte. Za održavanje sjednice putem elektroničke pošte Izvršni odbor će donijeti posebni Pravilnik.

Članak 23.

23.1.  Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik KMFC na vlastitu inicijativu i to najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje putem elektroničke pošte svim članovima KMFC ili ako to zatraži 2/3 članova Skupštine KMFC putem pisanog zahtjeva sa potpisima predlagatelja koji se dostavlja Predsjedniku na adresu sjedišta KMFC. Na prijedlog Predsjednika izvanredna skupština se može održati i u kraćem roku nakon slanja poziva svim članovima ako se najmanje 80% članova slaže s time.
23.2.    U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 23.1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.
23.3.    Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.
23.4.    Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.
23.5.    U slučaju isteka mandata tijelima KMFC, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje KMFC upisana u Registar  udruga ili 1/2 redovnih članova KMFC, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima KMFC.

Članak 24.

24.1.    Svaki član Skupštine KMFC ima jedan glas.
24.2.    Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna 1/5 od ukupnog broja članova Skupštine
24.3.    Ako na sjednici Skupštine nije nazočna natpolovica od ukupnog broja članova Skupštine, predsjedavajući predlaže odgodu početka sjednice Skupštine za 30 minuta, kada će Skupština započeti s radom prisutnih članova Skupštine ali mora biti prisutno ne manje od 3 člana.
24.4.    Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.
24.5.    Odluka o prestanku djelovanja KMFC donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine KMFC.
24.6.    Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
24.7.    O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi KMFC.

Članak 25.

25.1.  Skupština KMFC ima sljedeća prava i obveze:

 • usvaja Statut KMFC i njegove izmjene i dopune;
 • donosi poslovnik o radu Skupštine;
 • bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, članove Izvršnog odbora, članove ad hoc Stegovnog Suda KMFC, Voditelja rodovne knjige i zamjenika Voditelja rodovne knjige
 • bira i razrješava likvidatora KMFC;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • razmatra i usvaja izvještaje tijela KMFC;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine KMFC;
 • utvrđuje politiku KMFC koja se odnosi na ciljeve i zadatke KMFC;
 • donosi odluke o upravljanju imovinom KMFC;
 • donosi godišnje, srednjoročne i dugoročne planove;
 • odlučuje i o drugim važnim pitanjima za ostvarivanje ciljeva i zadataka KMFC za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela KMFC;
 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i ovom Statutu.

25.2.    Skupština KMFC ima pravo isključiti člana KMFC bez provođenja postupka opisanog u članku 15. ovog Statuta u slučaju da napravi prekršaje navedene u članku 13.2. ovog Statuta.

PREDSJEDNIK KMFC

Članak 26.

26.1.    Predsjednik KMFC ovlašten je za zastupanje KMFC. Predsjednik zastupa i predstavlja KMFC pojedinačno.
26.2.    Predsjednika KMFC bira Skupština KMFC na mandat od 4 (četiri) godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika KMFC.
26.3.    Za svoj rad Predsjednik KMFC je odgovoran Skupštini KMFC kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.
26.4.    Predsjednik KMFC je po svojoj funkciji član i predsjednik Izvršnog odbora KMFC.
26.5.    Predsjednik KMFC ima sljedeća prava i obveze:

 • odgovara za zakonitost rada KMFC;
 • vodi poslove KMFC sukladno odlukama Skupštine;
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba koji vodi Registar udruga Republike Hrvatske;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun KMFC;
 • odlučuje o kupovanju i prodaji u granicama ovlaštenja koja dobije od Skupštine KMFC;
 • ima pravo privremeno suspendirati člana nad kojim se vodi stegovni postupak KMFC do njegovog završetka;
 • ima pravo svojom odlukom isključiti iz KMFC novoprimljenog člana u prvih 6 mjeseci članstva zbog povrede članskih obveza i odgovornosti odnosno iz razloga navedenih u članku 14.2. ovog Statuta.;
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima KMFC.

26.6.    Predsjednik je materijalno-financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje KMFC.
26.7.    Predsjednik može ovlastiti osobu koja će po određenim poslovima zastupati KMFC.
26.8.    Ako predsjednik smatra da su odluke Izvršnog odbora protivne Statutu dužan je sazvati Skupštinu na kojoj će se odlučiti o takvim odlukama Izvršnog odbora.

Članak 27.

27.1.    Predsjedniku KMFC može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev;
 • te opozivom.

27.2.    Do opoziva Predsjednika KMFC može doći zbog razloga navedenih u članku 13.2. ovog Statuta. Postupak za opoziv Predsjednika KMFC može se pokrenuti na zahtjev najmanje 2/3 članova KMFC.
27.3.    O zahtjevu za opoziv Predsjednika KMFC raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine KMFC koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
27.4.    Predsjednik KMFC bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena većinom članova prisutnih na izvanrednoj sjednici Skupštine KMFC.
27.5.    U slučaju prestanka mandata Predsjednika KMFC prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika KMFC za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine KMFC.
27.6.    U slučaju opoziva Predsjednika KMFC, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik KMFC za preostali dio mandata.

DOPREDSJEDNIK KMFC

Članak 28.

28.1.    U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika KMFC u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik KMFC.
28.2.    Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika KMFC na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika KMFC.

IZVRŠNI ODBOR KMFC

Članak 29.

29.1.    Izvršni odbor je izvršno tijelo KMFC i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. U funkciji rukovođenja KMFC, Izvršni odbor izvršava odluke i zaključke Skupštine, vodi poslovanje KMFC te obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima KMFC. Izvršni odbor se sastoji od 3 člana, a najviše 5 članova, od kojih je Predsjednik udruge ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora, drugi član je Dopredsjednik udruge ujedno i Dopredsjednik Izvršnog odbora, treći član Izvršnog odbora je Tajnik udruge.
29.2.    Skupština KMFC bira članove Izvršnog odbora , a broj članova određuje se za svaki mandat zasebno na Izbornoj sjednici Skupštine.
29.3.    Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova.
29.4.    Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Članak 30.

30.1. Izvršni odbor ima sljedeća prava i obveze:

 • da provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine;
 • da provodi i brine se o provedbi akata KMFC;
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora;
 • donose Pravilnik o stjecanju redovnog članstva KMFC;
 • na prijedlog Uzgojne komisije donosi Uzgojni pravilnik, njegove dopune i izmjene;
 • donosi Pravilnike o radu odbora i povjerenstava te druge potrebne Pravilnici;
 • donose odluku o prijemu novih članova;
 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena, dopuna i drugih općih akata koje donosi Skupština;
 • utvrđuje prijedlog plana rada KMFC;
 • izvršava plan rada koje utvrdi Skupština;
 • utvrđuje visinu članarine i doprinosa članova KMFC i predlaže godišnji financijski plan;
 • predlaže Skupštini godišnje, srednjoročne i dugoročne planove razvoja;
 • podnosi Skupštini izvještaje o svom radu;
 • provodi financijski plan, raspravlja o godišnjem financijskom izvještaju KMFC i predlaže ga Skupštini na usvajanje;
 • raspravlja o izvještajima pojedinih stručnih odbora i drugih komisija koje imenuje;
 • prati i usmjerava rad drugih tijela i daje prijedloge za unapređenje njihova rada;
 • upravlja imovinom KMFC kao dobar gospodar;
 • odlučuje o kupovanju i prodaji, odnosno opterećivanju i zaduživanjui drugim garancijama u granicama ovlaštenja koja dobije od Skupštine KMFC;
 • upoznaje javnost preko sredstava javnog priopćavanja o radu KMFC;
 • organizira, pruža pomoć i odlučuje o felinološkim manifestacijama;
 • dodjeljuje priznanja i odlikovanja za postignute uspjehe i rad na polju felinologije;
 • imenuje stručna povjerenstva, radne skupine i komisije;
 • bira i razrješava Voditelja uzgoja i Kontrolore legala;
 • donosi odluku o prijemu u članstvo i promijeni statusa članstva pojedinog člana sukladno članku 9. ovog Statuta;
 • određuje koji se dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom;
 • rješavai sve druge poslove vezano za zadatke KMFC;
 • donosi sve druge opće akte koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine;
 • odlučuje koje će zadaće i prava prenijeti na odbore i povjerenstva, a što se regulira pravilnicima o radutih odbora, odnosno povjerenstava.

Članak 31.

31.1.    Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik KMFC u skladu sa općim aktima KMFC.
31.2.    Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Odluka je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja prisutnih članova odbora.
31.3.    Iznimno sjednica se može održati putem elektroničke  pošte. Za održavanje sjednice putem elektroničke pošte Izvršni odbor će donijeti posebni Pravilnik.

TAJNIK

Članak 32.

32.1.    Tajnika bira Skupština KMFC na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u KMFC.
32.2.    Tajnik KMFC:

 • obavlja administrativno-tehničke poslove;
 • organizira i priprema materijale za Skupštinu;
 • priprema nacrte prijedloga akata koje donosi Skupština;
 • vodi registar članova KMFC;
 • priprema materijal za sjednice Izvršnog odbora;
 • vodi evidencije prisutnosti članova na sjednicama Izvršnog odbora;
 • brine da se materijali sa sjednica Izvršnog odbora i drugih tijela na vrijeme dostavljaju članovima tijela i članicama KMFC;
 • prati sprovođene odluka i zaključaka Izvršnog odbora, povjerenstava i radnih skupina;
 • organizira ili vodi zapisnike;
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Izvršnog odbora;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

Članak 33.

STEGOVNI SUD KMFC

33.1.    Stegovni sud KMFC je ad hoc tijelo KMFC koje vodi stegovni postupak, te izriče stegovne mjere zbog članskih povreda predviđenih Statutom KMFC, Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti kao i drugim općim aktima KMFC.
33.2.    Stegovni sud ima tri člana koje bira Skupština KMFC za svaki pojedini slučaj.
33.3.    O svom radu Stegovni sud izvješćuje Skupštinu KMFC kojoj je odgovoran za svoj rad.
33.4.    Sjednica Stegovnog suda se može održavati na uobičajen način odnosno na određenom mjestu putem fizičke nazočnosti članova, ili online uz pomoć tehnoloških alata odnosno uporabom odgovarajućeg uređaja, aplikacije ili on-line servisa za video-konferencije (poput Whatsapp-a, Skype-a, Livestorm-a ili sl.).
33.5.    Na sjednici se pravovaljano odlučuje ako je na njoj nazočan ukupan broj članova, a odluke se donose većinom glasova.
33.6.    Na sjednici se glasuje tajno, ako se drugačije ne odluči.
33.7.    O radu sjednice Stegovnog suda vodi se zapisnik.
33.8.    Stegovni sud može izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena;
 • opomena pred isključenje,
 • suspendiranje na rok do 3 godine sa oduzimanjem svih prava članova određenih ovim Statutom;
 • trajno isključenje iz KMFC.

Članak 34.

UZGOJNA KOMISIJA i REGISTAR KMFC

34.1. Registar KMFC je tijelo KMFC koje vodi Rodovnu Knjigu. Registar KMFC sastoji od Voditelja Rodovne knjige i Zamjenika Voditelja Rodovne knjige.
Registar KMFC donosi odluke sa jednoglasno.

34.2. Voditelj Rodovne knjige je osoba odgovorna za vođenje Rodovne knjige. U slučaju spriječenosti Voditelja Rodovne knjige ili velikog obujma posla zamjenjuje ga ili mu pomaže Zamjenik Voditelja Rodovne knjige.
Voditelja Rodovne knjige i  Zamjenika Voditelja Rodovne knjige bira Skupština KMFC.
Mandat Voditelja Rodovne knjige te Zamjenika Voditelja Rodovne knjige traje četiri godine.

34.3.  Uzgojna Komisija je stručno tijelo koje je odgovorno za vođenje uzgojne politike KMFC.
Uzgojna Komisija sastoji se od Predsjednika KMFC, Voditelja Rodovne Knjige te Voditelja Uzgoja.

34.4.  Uzgojna Komisija donosi prijedlog Uzgojnog pravilnika te prijedloge njegove dopune i izmjene.
UK KMFC mora paziti da Uzgojni Pravilnik bude usklađen sa pravilnicima World Cat Federation (WCF). U slučaju nastanka promjena u pravilima WCF, Uzgojna Komisija mora napraviti prijedlog usklađenog Uzgojnog Pravilnika u roku od 45 dana od dana nastalih promjena te isti proslijediti Izvršnom odboru KMFC na razmatranje i usvajanje.

34.5. Uzgojna Komisija KMFC ima sljedeća prava i obveze:

 • prati poštivanje KMFC Uzgojnog pravilnika KMFC i pravila WCF
 • kontrolira i usmjerava rad Registra KMFC
 • izvršava uzgojni pregled na zahtjev uzgajivača
 • ima pravo kontrolirati zdravlje i uvjete držanja uzgojnih mačaka članova KMFC; ako je potrebno, zatražiti uzgojni pregled određene životinje u vlasništvu člana KMFC, posjećivati uzgajivačnice i pojedine članove, sastavljati izvješća o provedenom pregledu; zatražiti da se provedu DNA ili drugi testovi, određeni nalazi i pregled veterinara te liječenje životinja
 • uz opravdani razlog ima pravo donijeti odluku o zabrani ili privremenom suspendiranju uzgoja određene mačke u vlasništvu člana KMFC
 • članovima KMFC koji odbiju udovoljiti zahtjevima Uzgojne komisije, koji zanemaruju, okrutni su ili neodgovorni prema životinjama, Uzgojna komisija može zabraniti uzgoj u okviru KMFC te podnijeti prijedlog o isključenju iz članstva KMFC Stegovnom sudu ili Skupštini KMFC uz naknadno objavljivanje ovih podataka na web stranici KMFC

OPOZIV I ODGOVORNOSTI TIJELA KMFC

Članak 35.

35.1.    Predsjednik KMFC, članovi Izvršnog odbora odgovorni su za svoj rad pojedinačno kao i za rad samog tijela Skupštini KMFC.
35.2.    Članovi Izvršnog odbora odgovorni su za svoj rad  Predsjedniku KMFC.

Članak 36.

36.1.    Skupština može i prije isteka vremena na koje su izabrani razriješiti tijela KMFC u cjelini ili samo pojedine članove tih tijela, kao i Predsjednika KMFC, ako prekorače dana im ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im dužnosti.
36.2.    Prijedlog Skupštini za opoziv može podnijeti Izvršni odbor ili 2/3 članova Skupštine KMFC.

VI. UDRUŽIVANJE KMFC I USTROJSTVENI OBLICI KMFC

Članak 37.

37.1.    KMFC se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice i učlanjivati se u domaće i međunarodne organizacije i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.
37.2.    KMFC može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja KMFC. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika. Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.
Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

VIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 38.

38.1.    Imovinu KMFC čine novčana sredstva koja je KMFC stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja KMFC stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata KMFC iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
38.2.    KMFC raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
38.3.    O raspolaganju imovinom odlučuje Predsjednik i Izvršni odbor.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA KMFC I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KMFC

Članak 39.

39.1.    KMFC prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine KMFC o prestanku KMFC;
 • odlukom Skupštine KMFC o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom KMFC razdvajanjem;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine KMFC o prestanku KMFC donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine KMFC.

Članak 40.

40.1.    Likvidator zastupa KMFC u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar KMFC kao osoba ovlaštena za zastupanje KMFC do okončanja postupka likvidacije i brisanja KMFC iz Registra udruga.
40.2.    Likvidatora bira i opoziva Skupština KMFC.

Članak 41.

41.1.    U slučaju prestanka postojanja KMFC, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine KMFC.
41.2.    U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština KMFC ne može sastati i donijeti odluku iz članka 41.1., preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište KMFC.

X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KMFC

Članak 42.

SUKOB INTERESA

42.1.    Članovi KMFC u svim poslovima od interesa i značaja za KMFC moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost KMFC. U obavljanju djelatnosti KMFC članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa KMFC.
42.2.    U slučaju da su privatni interesi člana KMFC u suprotnosti s interesom KMFC ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana KMFC u obavljanju djelatnosti KMFC, član KMFC koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
42.3.    Sukob interesa u KMFC postoji i ukoliko se radi o pravima i interesima članova KMFC s kojima oni mogu slobodno raspolagati, a koji se tiču rada KMFC u cjelini ili se odnose na položaj, prava i dužnosti člana u KMFC ili se odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove KMFC.
42.4.    U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član KMFC može zatražiti mišljenje Predsjednika.
42.5.    U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik ga je dužan razriješiti tako da zaštiti interes KMFC.

SPOROVI

42.6.    Ako član KMFC smatra da je drugi član KMFC ili tijelo KMFC povrijedio Statut, neki drugi opći akt ili pravilnik, dužan je o tome obavijestiti Predsjednika KMFC i ako je eventualna nepravilnost proizašla iz odluke Predsjednika KMFC obavijesti i Izvršni odbor KMFC.
42.7.    Sporovi između pojedinih članova KMFC, člana KMFC i KMFC u vezi odluka koje donose tijela KMFC, te u slučaju spora koji proizlazi iz sukoba interesa unutar KMFC, izuzimaju se iz sudske nadležnosti, te taj će spor riješiti u postupku mirenja ili arbitražom.
42.8.    U slučaju nastanka spora ili sukoba interesa, zainteresirani član KMFC ili tijela KMFC će podnijeti pisani zahtjev Predsjedniku KMFC s prijedlogom za pokretanje postupka mirenja ili, ako mirenje ne uspije, postupka arbitraže.
42.9.    Po primitku zahtjeva, u dogovoru s obje strane u sporu Predsjednik KMFC će odrediti datum za mirenje unutar 30 (trideset) dana po primitku zahtjeva i imenuje Miritelja iz redova redovnih članova KMFC.
42.10. Ako se strane u sporu ne slože s izborom osobe Miritelja, Predsjednik KMFC će na njihov zahtjev imenovati drugu osobu Miritelja. Imenovani Miritelj će nastojati uz suradnju strana u sporu, u postupku mirenja, razriješiti nastali spor. Postupak mirenja može trajati najviše 60 dana. Ako mirenje uspije, sačinit će se zapisnik, kojim će se konstatirati da su strane razriješile nastali spor i o tome obavijestiti Predsjednika KMFC.
42.11. Ako je mirenje zatraženo, ali nije bilo prihvaćeno ili je bilo neuspješno, Miritelj će sa stranama u sporu sačiniti zapisnik te u roku od 14 dana od bezuspješnog završetka postupka mirenja, predložiti Predsjedniku pokretanje arbitražnog postupka.
42.12. Predsjednik KMFC će, po primitku zapisnika od Miritelja, pozvati strane u sporu da svaka od njih imenuje po jednog arbitra, dok je Predsjednik KMFC treći član te ujedno i predsjednik arbitražnog vijeća. Samo redovni član KMFC može biti imenovan arbitrom. Predsjednik arbitražnog vijeća rukovodi radom arbitraža.·
42.13. Po svojoj ocjeni, arbitražno vijeće može saslušavati svjedoke, ali samo članove KMFC. Odluka izabranog arbitražnog vijeća sačinjava se u pisanom obliku i dostavlja stranama u sporu.
42.14. Arbitražno vijeće svoju odluku donosi na sjednici uz sudjelovanje svih članova, nakon saslušanja stranaka u sporu i uvida u priloženu dokumentaciju.
42.15. Arbitražni postupak je tajan, ali se može na prijedlog strana u sporu u opravdanim slučajevima učiniti javnim.
42.16. Ako je pokrenut arbitražni postupak, odluka koju su donijeli arbitri bit će konačna, obvezujuća za sve strane u sporu i protiv iste nije dopušteno podnošenje žalbe.
42.17. Ako arbitražno vijeće ustanovi da je strana u sporu napravila prekršaje navedene u člancima 13.2. i 14.2. dužno je podnijeti prijedlog o stegovnoj odgovornosti Stegovnom sudu KMFC i to sve suglasno članku 15. ovog Statuta.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

43.1.    Statut KMFC odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine KMFC nakon provedene rasprave.
43.2.    Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Predsjednik ili najmanje 2/3 redovnih članova KMFC putem pisanog zahtjeva sa potpisima predlagatelja koji se dostavlja Predsjedniku na adresu sjedišta KMFC.  Predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.
43.3.    Inicijativa za izmjene i dopune Statuta može biti i podloga za sazivanje izvanredne sjednice skupštine KMFC.

Članak 44.

44.1.    Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. Tumačenje drugih akata KMFC daje Izvršni odbor.
44.2.    O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Predsjednik.
44.3.    Pitanja koja nisu detaljno uređena ovim Statutom razraditi će se pravilnicima.
44.4.    Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 17.12.2021. godine Predsjednik KMFC

Sergej Ivanov