Na temelju članka 10. Statuta KMFC, na sjednici održanoj 21.02.2020. godine,  Izvršni odbor KMFC donosi sljedeći

 

 PRAVILNIK O ČLANARINI

Članak 1.

(1)       Ovaj Pravilnik donosi se u skladu sa člankom 10. Statuta KMFC-a, a u cilju jasnog definiranja prava i obveza te posebno olakšica za članove u pogledu visine i načina plaćanja članarina.

 Članak 2.

(1)  Člankom 9. Statuta KMFC-a utvrđeno je da članovi mogu biti:

  • redovni članovi
  • podupirući članovi
  • počasni članovi

(2)  Obveza plaćanja članarina odnosi se na sve članove.

(3)  Podupirući članovi, sukladno Statutu KMFC-a ne mogu glasati, nemaju pravo donošenja nikakvih odluka vezanih za rad KMFC i ne mogu biti birani u tijela upravljanja.

(4)  Počasni članovi ravnopravno ostvaruju sva prava i obveze koja ostvaruju i redovni članovi, osim obaveze plaćanja članarine u punom iznosu.

(5)  Redovni članovi dužni su plaćati godišnju članarinu na način, u roku i u visini kako je to utvrđeno člankom 10. Statuta KMFC .

(6)  Podupirući i počasni članovi dužni su plaćati godišnju članarinu na način i u roku kako je to utvrđeno člankom 10. Statuta KMFC .

(7)   Tijelo koje je određeno Statutom KMFC-a za odlučivanje o visini članarina, ovlašteno je, sukladno ekonomskoj situaciji u Republici Hrvatskoj, određivati, odnosno mijenjati visinu članarine iz stavka (5) ovog članka za svaku kalendarsku godinu tijekom godine. Izvršni odbor dužan je o takvoj odluci obavijestiti sve članove u roku od najviše 15 dana od dana donošenja iste.

(8) Visina članarine za podupiruće i počasne članove definirana je ovim Pravilnikom o članarini KMFC koji donosi Izvršni odbor KMFC.

 Članak 3.

(1) Podupirući članovi dužni su plaćati članarinu u visini 1/2 iznosa određenog za članarinu redovnih članova za prvu godinu članstva.

(2) Nakon prve godine članstva Podupirući članovi dužni su plaćati članarinu u visini iznosa određenog za članarinu redovnih članova.

(3)  Počasni članovi dužni su plaćati godišnju članarinu u visini 1/2 iznosa određenog za članarinu redovnih članova.

 Članak 4.

(1)  Ukoliko član KMFC-a bude brisan iz registra KMFC-a, odnosno prestane biti član KMFC-a po bilo kojoj osnovi, ranije uplaćena članarina za tekuću godinu se ne vraća.

(2)  Ukoliko član KMFC-a bude brisan iz registra KMFC-a odnosno prestane biti član KMFC-a uslijed neplaćanja članarine, dužan je podmiriti članarinu za period u kojem je bio član i nije platio članarinu.

Članak 5.

(1)  Članovi koji ne plate članarine do 31.ožujka tekuće godine suglasno članku 10.3. Statuta KMFC-a kao posljedicu suglasno članku 11.6. Statuta KMFC-a nemaju pravo glasa i odlučivanja sve dok ne podmire članarinu.

(2)  Članovi koji nisu podmirili godišnju članarinu u roku opisanom u prethodnom stavku te niti nakon dvije uzastopne opomene dostavljene u pisanom obliku ili poslane na e-mail člana, u roku od šestdeset (60) dana od primitka druge opomene, isključuje se iz KMFC i brišu se iz Registra članova suglasno članku 13.3. Statuta KMFC-a.

(3)  Za vođenje evidencije plaćanja članarine članova KMFC-a, slanje opomena i poduzimanje drugih zakonskih radnja vezano uz naplatu članarina Izvršni odbor ovlašćuje tajnika KMFC-a

Članak 6.

(1)  Za tumačenje ovog pravilnika nadležno je tijelo koje ga je donijelo.

(2)  Na sva pitanja vezana za prava i obveze u pogledu članstva i članarina, a koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuje se Statut KMFC-a.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

 

U Zagrebu, 21.02.2020.godine

Predsjednik KMFC

Sergej Ivanov