POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA
KLUBA LJUBITELJA MAČAKA „FELIS CROATIA“

 

Primjenjuje se od 20.11.2020. godine.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti podataka (dalje: Uredba) uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Kluba Ljubitelja Mačaka „Felis Croatia“ (dalje: Politika).

Klub Ljubitelja Mačaka „Felis Croatia“, Gornje Prekrižje 42B, 10000 Zagreb, OIB: 14690971032 (dalje: KMFC), obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali popunjavanjem Obrazca zahtjeva za učlanjenje prilikom učlanjenja u KMFC, a koji su nam neophodni kako bismo vam odobrili zahtjev za učlanjenje u KMFC sukladno odredbama Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14, 70/17, 98/19), odredbama Uredbe KMFC, Statuta i ove Politike.

Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno ciljevima, djelatnostima i Statutu KMFC, odredbama Uredbe i ove Politike, i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar KMFC. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika/članova.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obzirom da osobne podatke prikupljamo izravno od vas, naših članova, u nastavku vam želimo pružiti sve informacije o tome zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom učlanjenja u KMFC.

Kontaktni podaci voditelja obrade vaših osobnih podataka

Klub Ljubitelja Mačaka „Felis Croatia“, Gornje Prekrižje 42B, 10000 Zagreb, OIB: 14690971032, tel. +385 98 137 2867 e-mail: tajnistvo@felis-croatia.hr

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka je osoba kojoj se možete javiti sa svojim prigovorima i zahtjevima ukoliko imate pitanja vezano za obradu vaših osobnih podataka na adresu e-pošte: tajnistvo@felis-croatia.hr

Načela obrade osobnih podataka

KMFC vaše osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: što znači da obrada mora biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama,
 • ograničavanje svrhe znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • smanjenje količine podataka: znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • točnost: to znači da podaci moraju biti točni i ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • ograničenje pohrane: znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • cjelovitost i povjerljivost: znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
 • pouzdanost: znači da je KMFC odgovoran za poštivanje načela i da je teret dokaza na voditelju obrade.

Svrha obrade radi kojih upotrebljavamo vaše osobne podatke kao i pravna osnovu za obradu osobnih podataka

Svrha obrade vaših osobnih podataka je vođenje evidencije članstva u KMFC. Pravni temelj obrade vaših podataka nalazi se u Zakonu o udrugama (Narodne Novine, br. 74/14, 70/17, 98/19), sukladno kojem je KMFC dužan voditi popis svojih članova s obveznim osobnim podacima o imenu, prezimenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja, a može sadržavati i ostale podatke koji spadaju u osobne podatke.Osobni podaci koje KMFC prikuplja od vas su:

 • ime i prezime,
 • e-mail adresu člana
 • datum rođenja
 • državljanstvo
 • osobni identifikacijski broj OIB
 • adresu člana (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, županija)
 • brojeve telefona
 • spol
 • datum pristupanja KMFC
 • status uplate članarine
 • kategoriju članstva
 • korisničko ime za pristup web stranice felis-croatia.hr
 • datum prestanka članstva u KMFC.

Sukladno svrsi obrade KMFC će vaše osobne podatke obrađivati isključivo za:

 • provjeru članstva u KMFC
 • provjeru obavezu uplate članarine
 • provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka
 • telefonsku ili e-mail komunikaciju s članovima
 • kvalitetniji odgovor na vaše upite vezano za vaša prava kao člana KMFC
 • izvješćivanje članova o radu KMFC, o sjednicama i odlukama tijela KMFC
 • slanja e-obavijesti na vaše e-mail adrese koje KMFC može slati o novostima, događajima, izložbama, edukacijama, stručnim skupovima, aktivnostima, konzultacijama, savjetovanjima, anketama i obvezi uplate članarine i dr.

Vi samostalno odlučujete koje ćete osobne podatke dati KMFC prilikom pristupa članstvu, ali moramo naglasiti kako se odbijanjem davanja obaveznih podataka propisanih čl. 12. Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14, 70/17, 98/19) ne može postati član KMFC.

U svakom trenutku vi možete opozvati danu privolu, poslati zahtjev za ograničenjem obrade, odnosno bilo koji slični prigovor na koji imate pravo sukladno Uredbi, a mi ćemo postupiti prema vašem zahtjevu.

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Da li će se osobni podaci dostavljati drugim osobama i tko su izvršitelji obrade?

KMFC će pažljivo i s krajnjim oprezom pohraniti i čuvati sve vaše osobne podatke koje ste nam dali i neće ih prosljeđivati bez vaše prethodne suglasnosti drugim osobama, osim vanjskim pružateljima usluga tzv. izvršiteljima obrade podataka s kojima KMFC mora sklopiti ugovore o pružanju usluga, kao i obvezu čuvanja njihove povjerljivosti, obvezu njihove obrade isključivo našim uputama te zabranu korištenja vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u odgovarajućem ugovoru, i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i po nalogu voditelja obrade.

Vremensko razdoblje čuvanje vaših podataka

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i dok želite primati naše obavijesti sukladno privoli koju ste nam dali prilikom pristupanju članstvu KMFC, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali u određene svrhe. Ukoliko, i kada zaprimimo vaš  zahtjev za brisanjem podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu, te će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja. Navedena prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na tajnistvo@felis-croatia.hr

Zaštita vaših osobnih podataka

Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka. Web stranica KMFC felis-croatia.hr zaštićena je uz primjenu sigurnosnog standarda SSL (Secure Socket Layer) certifikata. SSL je sigurni i provjereni standard koji se koristi i kod online bankinga. Pristup vašim osobnim podacima u registar članstva preko naše web stranice felis-croatia.hr zaštićen je lozinkom i korisničkim imenom koje sami zadajete prilikom pristupanja članstvu.

Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

KMFC vaše osobne podatke obrađuje sukladno vašim pravima definiranim unutar Uredbe. Svjesni smo da su osobni podaci vaše vlasništvo i vi uvijek i u svakom trenutku možete zatražiti i iskoristiti sljedeća prava:

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) kojim možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz registra KMFC:
 • ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja
 • ako povučete privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • ako se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima
 • Pravo na pristup podacima kojim imate pravo dobiti od KMFC informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka. Pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
 • Pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka kojim imate bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od KMFC ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose.
 • Pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Pravo na prigovor kojim imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa voditelja obrade.

Možete u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava putem e-pošte: tajnistvo@felis-croatia.hr. KMFC će na sve vaše zahtjeve o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava pružiti pismeni odgovor u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, uz najviše produljenje odgovora od 30 dana kada je to nužno.

Ako u bilo kojem trenutku želite povući privolu za danu suglasnost o slanju obavijesti na Vašu e-mail adresu, možete to učiniti ulaskom u Vaš osobni korisnički profil te povući danu suglasnost ili možete uputiti zahtjev na adresu e-pošte tajnistvo@felis-croatia.hr

Pritužba na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

KMFC

U Zagrebu, 20.11.2020.

OVDJE PREUZMITE EVIDENCIJU AKTIVNOSTI OBRADE PODATAKA KMFC