Na temelju članka 30. Statuta KMFC, Izvršni odbor KMFC na sjednici održanoj 12.2.2023. donosi

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI

 

Članak 1.

Razlozi za isključenje iz članstva i stegovnu odgovornost članova propisani su člankom 13 i člankom 14 Statuta KMFC.

NADLEŽNOST

Članak 2.

Za vođenje stegovnog postupka protiv članova KMFC iz razloga navedenih u članku 14 Statuta nadležan je Izvršni odbor.

Za vođenje stegovnog postupka protiv članova Izvršnog odbora iz razloga navedenih u članku 14 Statuta nadležna je Skupština.

Članak 3.

Predsjednik ima pravo privremeno suspendirati člana nad kojim se vodi stegovni postupak do njegovog završetka.

Predsjednik ima pravo svojom odlukom isključiti novoprimljenog člana u prvih 6 mjeseci članstva zbog razloga iz članka 14 Statuta.

ISKLUČENJE ČLANA

Članak 4.

Član se isključuje bez provođenja stegovnog postupka kada nakon pisane opomene ili opomene poslane na e-mail, u roku 30 dana od primitka opomene ne plati članarinu.

Odluku o isključenju donosi Predsjednik. Odluka je konačna trenutkom njenog donošenja i mora se u pisanom obliku ili putem e-maila dostaviti članu kojeg se isključuje iz članstva.

Članak 5.

Skupština ima pravo isključiti člana bez provođenja stegovnog postupka iz razloga navedenih u članku 13 Statuta.

STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 6.

Pravo postavljanja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka pripada svakom članu KMFC i tijelima određenima Statutom.

Postupak se pokreće pisanim zahtjevom na adresu KMFC ili zahtjevom upućenim putem e-maila. Anonimni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 7.

Nakon primitka zahtjeva koji se odnosi na člana KMFC, Izvršni odbor će odlučiti o opravdanosti zahtjeva. Ako je zahtjev opravdan, Izvršni će odbor pisanim putem ili putem e-maila obavijestiti člana da je pokrenut stegovni postupak protiv njega te zatražiti njegovo očitovanje.

Član je dužan očitovati se pisanim putem ili putem e-maila o navodima koji mu se stavljaju na teret u roku 15 dana od primitka obavijesti. Stegovni će se postupak provesti i ako član uskrati očitovanje.

Po primitku očitovanja ili proteku roka od 15 dana, Izvršni će odbor sazvati sjednicu na kojoj će odlučiti o stegovnoj odgovornosti člana. Načini održavanja sjednica Izvršnog odbora propisani su Statutom.

Na sjednicu će se pisanim putem ili putem e-maila pozvati član i svjedoci, ako je potrebno. Ukoliko se član ne odazove pozivu Izvršnog odbora, sjednica će se održati u njegovoj odsutnosti.

O sjednici se vodi zapisnik, kojeg potpisuju članovi Izvršnog odbora.

Nakon provedene rasprave, članovi Izvršnog odbora donose odluku većinom glasova. Odluka je konačna i stupa na snagu trenutkom donošenja. Odluka se dostavlja članu pisanim putem ili putem e-maila.

Ako se utvrdi stegovna odgovornost člana, izriče se stegovna mjera prema članku 16 Statuta KMFC.

Za provedbu mjere nadležan je Predsjednik.

Članak 8.

Nakon primitka zahtjeva koji se odnosi na člana Izvršnog odbora, Predsjednik će sukladno članku 23 Statuta sazvati Izvanrednu skupštinu radi odlučivanja o stegovnoj odgovornosti člana Izvršnog odbora. Istovremeno će pisanim putem ili putem e-maila obavijestiti člana da je pokrenut stegovni će postupak protiv njega te da je sazvana Izvanredna skupština.

Član će se o navodima koji mu se stavljaju na teret očitovati na Izvanrednoj skupštini. Skupština će se održati i ukoliko se član ne odazove pozivu na Skupštinu ili se ne želi očitovati o navodima.

Održavanje i tijek Skupštine propisano je Statutom KMFC.

Nakon provedene rasprave, članovi Skupštine donose odluku većinom glasova. Odluka je konačna i stupa na snagu trenutkom donošenja. Odluka se dostavlja članu pisanim putem ili putem e-maila.

Ako se utvrdi stegovna odgovornost člana Izvršnog odbora, izriče se stegovna mjera prema članku 16 Statuta KMFC.

Za provedbu mjere nadležan je Predsjednik.

Ako se stegovna mjera odnosi na Predsjednika KMFC, tijelo koje je mjeru donijelo odlučit će o načinu provođenja mjere.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik KMFC

Trpimir-Frane Sulić